top of page

Bij het verlenen van diensten in een coachpraktijk worden persoonsgegevens verwerkt.

Om u te informeren hoe Zie Ben Ga Coaching met uw persoonsgegevens omgaat is deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

T. Siebenga, eigenaar van Zie Ben Ga Coaching 

Adres: Prinses Beatrixlaan 98, 7312 AA  Apeldoorn

T: 06-200 89 582

E: infoziebengacoaching@gmail.com

KvK: 59189606

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van diensten van Zie Ben Ga Coaching verstrekt u uw persoonsgegevens om de dienst aan u te kunnen leveren. Dat kan bijvoorbeeld zijn tijdens een gesprek, via de website www.zie-ben-gacoaching.nl, via email, telefonisch of op andere wijze.

Persoonsgegevens 

Zie Ben Ga Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Bankrekeningnummers

 • Intakeformulier/overeenkomst

 • Gespreksverslagen

Doeleinden 

Zie Ben Ga Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact

 • Het bieden van een persoonlijk coach-/begeleidingstraject

 • Een goede en efficiënte dienstverlening

 • Het verrichten van administratieve handelingen (zoals o.a. planning)

 • Facturering

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Waarop is de verwerking gebaseerd 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het afgesproken traject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. 

Uw gegevens worden niet verstrekt voor commerciële of goede doelen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. 

Bepaalde (administratieve) gegevens worden wel langer bewaard i.v.m. wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging gegevens

Zie Ben Ga Coaching zal zich inspannen voldoende, volgens algemeen gebruikelijke technieken en methodes, technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). 

Denk hierbij aan bijvoorbeeld beveiliging van computer en netwerkverbindingen.

Uw rechten

U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevensof kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Zie Ben Ga Coaching

t.a.v. T. Siebenga

Prinses Beatrixlaan 98

7312 AA  Apeldoorn

06-200 89 582

E: infoziebengacoaching@gmail.com

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 maart 2019.

Privacyverklaring Zie Ben Ga Coaching
Home

Zie Ben Ga Coaching

Van "overleven" naar fijn verder leven na een verlies
bottom of page